2020. augusztus 3., hétfő

Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:

 

Reštaurovanie barokového hlavného oltára

v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa

 

Poskytovateľ: Mesto Hurbanovo

Program: Podpora kultúry, športu, a ďalších spoločenských aktivít na území mesta Hurbanovo

Príjemca: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hurbanovo, Komárňanská 107

Evidenčné číslo zmluvy: DOT_077/2020

Dotácia:  1.000 eur

Reštaurátor: Mgr. František Šmigrovský, Sereď

Realizácia: od 01. augusta 2020 do 31. januára 2020

 

Projekt sa uskutoční s finančnou podporou Mesta Hurbanovo2020. július 12., vasárnap

Pozvánka - Hody v Bohatej, 2020


Filiálka Bohatá – Hody -   Slávnosť sv. Anny
Patrónky filiálneho kostola
2020
S úctou  pozývame Vás a vašu rodinu!

22. júla 2020  streda
17:00 -18:00  Vysluhovanie sv. zmierenia  
18:00  Sv. omša – za starých rodičov našej filiálky
                             -    Sviatosť pomazania chorých
24. júl 2020   piatok
17:00-18:00   Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou
18:00 Sv. omša – ku cti sv. patrónov sv. Jána Nepomuckého Sv Floriána, Sv. Sebastiána, Sv. Rocha, Sv. Rozálie
-          za rodiny  našej filiálky
26. júl 2020   nedeľa
9:30  hodová sv. omša  za farníkov
Po sv. omši bude sviatočná Ofera – darovanie milodaru na reštaurovanie hlavného oltára
Úplné odpustky, teda odpustenie  dočasných trestov za hriechy môžu získať pokrstení:
       -ktorí si vzbudia úmyseľ získať odpustky
       -ktorí 26. júla navštívia kostol sv. Anny
                                 a  pomodlia sa Verím v Boha a Otče náš
      -prijmú Telo Kristovo (po predchádzajúcej spovedi)
      -Pomodlia sa na úmyseľ sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva)
                     Požehnanú slávnosť!

Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...