2018. január 27., szombat

Zasadnutie Farskej ekonomickej rady 1/2018

Kostol v zime a advente 2017

Dňa 22. januára sa uskutočnilo prvé riadne tohtoročné zasadnutie Farskej ekonomickej rady.

Z programových bodov:

- Hodnotenie hospodárenia na rok 2017. ďakujeme našim pravideľným darcom, členom farnosti ale aj našim spoľahlivým partnerom a všetkým ktorý nás podporili a ktorí nám pomáhajú riešiť  práce, a starosť o hmotný majetok, Kultúrne pamiatky.  Ďakujeme Mestu Hurbanovo za spoluprácu a pomoc

Projekty na rok 2018:
-Projekt opravy veže kostola sv. Ladislava ( drevené prvky,  maľovanie strechy veže, bleskozvod)
-Projekt obovy hlavného oltára a oltárneho obrazu sv. Ladislava
-Obnova domu Komárňanská 103 a prispôsobenie prázdnych priestorov na dom spoločenstva
- Oprava fary  pre špecifickosť a náročnosť objektu a prípravných projektov a financií bude oddialená.

- Prehľad a stav zmlúv farnosti, požiarnej dokumentácie, archívnych materiálov,  hospodárenia filiálky Bohatá.

Ďakujem členom za účasť,  Pán nech požehná  dobré dielo svojich služobníkov.   Attila dekan-farár

Obnova Stĺpu Sv. Jána Nepomuckého v Bohatej - správa / 2017

december 2017 Stĺp v Bohatej

V roku 2017 sa uskutočnila čiastočná oprava a reštaurovanie stĺpu Sv. Jána Nepomuckého v Hurbanove-časť Bohatá.

Stĺp Sv. Jána Nepomuckého stojí pri  Novozámockej ceste, pri zvonici reformovanej cirkvi.  Je to krásna kamenná architektúra. Popri sv. Jána Nepomuckého sú tu vyobrazené postavy Ďalších svätých patrónov: Sv. Róchus, Sv. Sebastián, Sv. Florián a sv. Rozália. Súčasťou stĺpu je aj kamenná oltárová menza. Pôvodné sochy stĺpu, ktoré ešte dávnejšie boli nahradené kópiami a doteraz ležali na povale fary, budú tiež reštaurované a následne umiestnené na mieste, ktoré bude fungovať ako malé lapidárium.

Oltár a pod ním Socha sv. Rozálie

Oprava a obnova stĺpu bola uskutočnená odbornou prácou pána reštaurátora O. Csütörtökiho, pod dohľadom Krajského Pamiatkové úradu v Nitre. Správu o prácach môžete prečítať na webe Mesta Hurbanovo. https://www.hurbanovo.sk/restaurovanie-stlp-sv-jana-nepomuckeho-v-bohatej/

Opravené pódium stĺpu

Práce sa uskutočnili s finančnou podporou Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky a tiež s odbornou pomocou a s finančnou podporou Mesta Hurbanovo.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Hurbanovo vyslovuje všetkým svoje poďakovanie: V mene farnosti a v mene katolíckej komunity filiálky Bohatá: Attila Józsa dekan-farár.

Obnova na priestoroch určených pre spoločenskú činnosť - správa / 2017

Náš kostol v zimnej atmosfére dňa 21. decembra 2017

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hurbanovo v roku 2017 získala od Mesta Hurbanovo finančné prostriedky z vlastných príjmov mesta  účelom na podporu kultúry, športu a ďalších spoločenských aktivít na území mesta Hurbanovo na základe zmluvy DOT_108/2017 v hodnote 2.000 EUR "na úpravu priestorov využívaných na prácu s mládežou, rodinami, prvoprijímajúcimi, birmovancami a pod. pre kultúrno-duchovnú vzdelávaciu činnosť...


Oratórium kostola sv. Ladislava

Túto pomoc sme použili jednak na výmenu plynového kúrenia v oratóriu farského kostola. Oratórium slúži na bohoslužby a katechetické stretnutia v čase zimného obdobia.  Tiež sme vymenili oká a vstupné dvere na miestnosti v našej budove Komárňanská č. 103.
Oprava domu  a dvora pre spoločenstvo
Tu bude vytvorená miestnosť na stretnutie v menších skupinách. Postupne chceme dvor a ďalšie dve veľké miestnosti tohto domu pripraviť ako dom spoločenstva.  V tejto veci budeme organizovať spoločné brigády v priebehu roka.

Ďakujeme za spoluprácu a pomoc Mestu Hurbanovo

2018. január 12., péntek

Moje prvé Vianoce v Hurbanove

Betlehem na filiálke v Bohatej
Vianočné spovedanie a Betlehemské Svetlo 
Spovedanie k Vianociam  v tom to roku bolo jeden deň pred Štedrým večerom. Spovedalo šesť  kňazov. Takto sme mohli zažiť v jeden deň aj prípravu príbytku a prípravu srdca na slávnosť Narodenia Pána. V živote kresťana vonkajšia a vnútorná príprava idú ruka v ruke. Tú vonkajšiu odôvodňuje tá vnútorná. Ďakujem spolubratom kňazom za ich službu, že vyslúžili sviatosť zmierenia aj v našej farnosti. V ten večer ešte s mojou babičkou išli sme do Komárna a z kostola sv. Ondreja sme vyzdvihli Betlehemské Svetlo. Toto Svetlo sa podarilo  uchovávať bezpečne až po slávnosť Zjavenia Pána. Toto svetlo svietilo na svietniku pri Betleheme nášho kostola.

Narodil sa Kristus Pán - omša vo svätej noci
Omšu vo svätej noci na narodenie Pána som naplánoval spoločnú pre všetkých členov farnosti.  Pravda som zástancom aj toho, že každá jazyková skupina farnosti nech má možnosť sláviť sviatky vo svojom jazyku - je to užitočné a žiadúce. Ale aj to je pravdou, že čas začas môžeme  mať aj spoločnú oslavu, veď patríme do jednej farnosti a ku Kristovi. Musíme sa učiť aj spoločne bývať v dome Pánovom.  Teraz spoločnú oslavu v Hurbanove odôvodňovala aj situácia, že  spravujem 4 kostoly a nie je možné v priebehu jedného dňa sláviť neobmedzené množstvo svätých omší.

Omšu vo svätej noci sme slávili tak, že kňazské modlitby zazneli v latinčine, v jazyku, ktorý je vlastným liturgickým jazykom rímskej liturgie.  Spevy a čítania sme rozdelili medzi slovenčinou a maďarčinou. Pri speve nám pomáhala brožúrka, na jej ôsmich stranách boli v hojnom počte vianočné piesne. Som rád, že farníci prijali moju pozvánku na spoločné slávenie. Som rád, že som mohol zažiť pekné a pokojné spoločné slávenie, kde boli  veriaci hovoriaci slovenským, maďarským aj cigánskym materinským jazykom.  Zažil som, že tento náš kostol má akú úžasnú kapacitu na sedenie, a pritom je to veľkorysý priestor aj pre liturgiu. Vyprosujme od nášho Spasiteľa, aby jeho milosť priniesla duchovnú obnovu do našej farnosti

Vďakyvzdávanie na konci roka

Posledný deň roka padlo na nedeľu Svätej rodiny. V popoludňajších hodinách bola vo farskom kostole  pobožnosť a poklona na konci roka  najprv v slovenskom a potom v maďarskom jazyku.  Po bohoslužbe Slova a oznámení farskej štatistiky a krátkej správy o hospodárení, nasledovala poklona pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou, kde zazneli Litánie k menu Ježiš, modlitby na konci roka, chválospev Cirkvi Te Deum. Po požehnaní s Najsv. Sviatosťou Oltárnou sme prosili Božiu Rodičku o príhovor,  prosili sme Pána spevom za našu vlasť a zaspievali sme posledný raz v roku 2017 pieseň Tichá noc.

Nový rok  - návšteva v Ostrihome
Po novoročných svätých omšiach, v popoludní 1. januára som sa vybral do Ostrihomu. Zažiť vianočnú atmosféru tohto malebného historického mesta. V bazilike práve bola výročná poklona. Je pekné, že práve primaciálna bazilika koná v prvý deň roka poklonu a takto dáva aj príklad všetkým ostatným kostolom. V Ostrihome o 17:00 bola sv. omša celebrovaná kardinálom dr. Péter Erdő. Krásnu pontifikálnu svätú omšu som zažil v rade veriacich, vynikajúca krátka kázeň, krásna organová a zborová hudba prinieslo hlboké osvieženie pre moju dušu. Toto miesto má svoj genius loci.


 Zjavenie Pána
Predvečer Sviatku Zjavenia Pána sme pripravili požehnanú (svätenú vodu) podľa starobylého poriadku. Z klasického rímskeho obradu sme použili vzácne texty podľa Rituale Slovachiae 1937. Kvôli hĺbke, kráse a dlhodobej tradície tohto obradu už viac rokov ho celebrujem podľa spomínanej liturgickej knihy. Touto svätenou vodou sme pokropili príbytky farníkov 6. a 7. januára, a tak som mohol vykonať prvé moje pastoračné návštevy u našich rodín.


Novoročný koncert

Na pozvanie Mesta Hurbanovo navštívil nás vynikajúci Spevokol Zoltána Kodálya  z Galanty. Spevokol pod vedením dirigentky Moniky Józsa obdaril nás krásnymi zborovými skladbami z vianočnej hudobnej tradície.  Ďakujeme za krásny zážitok. Podobné akcie predstavujú kvalitu  v živote nášho mestečka.


Poďakovanie za dobropriania 

Ďakujem za všetky dobropriania, ktoré sme dostali k sviatkom. Pán nech každého odmení svojím požehnaním!
Osobne ďakujem Pánovi za krásne prvé hurbanovské vianoce v mojom kňazskom živote.  Attila dekan-farár

Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...