2017. október 14., szombat

Prvé zasadnutie Farskej ekonomickej rady

V septembri sa uskutočnilo 1. zasadnutie farskej ekonomickej rady. Zaoberali sme nalýzou hospodárenia farnosti a vytýčili sme úlohu do najbližšieho obdobia  aj úmysly prípravy projektov.

Nehnuteľnosť:  s.č. 103
Budova č. 103.

Vyčistíme dvor a okolie  budovy od buriny a náletových rastlín
Opravíme miestnosť, ktorá bude slúžiť na stretnutia v menších skupinách.

Kostolná veža
Kostolná veža:

Pripravíme maľovanie kostolnej veže
Konzerváciu a rekonštrukciu drevených častí veže

Farský kostol:
 pripravíme projekt reštaurovanie hlavného oltára
projekt bezabriérového prístupu do kostola

Pamiatková budova fary
Začali sme práce na dvore
 
Fara z južnej strany

Máme k dispozícii rozhodnutie pamiatkovej správy na túto budovu, v zmysle tohto rozhodnutia pripravíme postupnú opravu budovy: kúpelňe kaplánskej izby. strechy, okien, dverí,
Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...