2017. november 30., csütörtök

Vyčistený dvor - poďakovanie

Vyčistený dvor
V novembri 2017 bol vyčistený  dvor bývalého kantorského domu a katolíckej školy.  Veľká vďaka za vykonané práce: nášmu výpomocnému duchovnému, našim farníkom, a pracovníkom Technických služieb Mesta Hurbanovo.
Práce ešte ostáva dosť, tu môže zrodiť dom spoločenstva

V budúcnosti budeme ešte pokračovať  v skrášlení a údržbe dvora. V naši
Ďakujeme za pomoc!
ch plánoch je zriadiť v tejto budove dom spoločenstva, priestory a dvor k voľnočasovým aktivitám našich farníkov, mládeži.

Ďakujem ešte raz za pomoc a ochotu. Attila dekan-farár

2017. november 15., szerda

Poklona v predvečer slávnosti Krista Kráľa

Náš Pán, on je Kráľ slávy!
V rámci prípravy na Medzinárodný eucharistický kongres 2020 uskutočnila sa tichá poklona pred naším Kráľom, predvečer slávnosti Krista Kráľa,
Poklona v tichosti
v kostole sv. Ladislava, Hurbanovo dňa 25. november 2017,   sobota 17:00-18:00. Ďakujeme za vašu prítomnosť.
Sláva ti a chvála Vykupiteľ Kriste!

2017. november 11., szombat

Príprava na 52. Medzinárodný eucharistický kongres - Budapešť 2020

Bočný oltár v Hurbanove
V Tebe sú všetky moje pramene  (žalm 87,7)

52. Medzinárodný eucharistický kongres - 52.International Eucharistic Congress   IEC - Budapest 2020

V lete sme informovali našich veriacich, že bolo oznámené, že najbližší Medzinárodný eucharistický kongres bude v roku 2020 v našej blízkosti, v hlavnom meste Maďarska.  Informácie k tejto pripravovanej udalosti možno získať na adrese www.iec2020.hu.

Prvý prípravný rok 2017-2018

Eucharistia prameň nášho kresťanského života  "Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prinesie hojné ovocie" Jn15,5

Príprava na úrovni v našej farnosti:
Veľké je tajomstvo viery!
 Niekoľko myšlienok k príprave:

- Kňazi farnosti: Snažíme sa byť k dispozícii vyslúžiť sviatosť zmierenia  pred svätými omšami - aby farníci mohli pravidelne pristúpiť k Sviatosi Oltárnej.

- Ponúkneme  deťom a mládeži špeciálny  časový priestor  pravidelne pristúpiť k sviatosti zmierenia.

-Pripravíme projekt obnovy hlavného oltára nášho kostola, tento oltár slúži ako svätostánok /tabernákulum pre Najsvätejšiu Sviatosť  - žial je v nedôstojnom stave. Toto miesto má byť najkrajšie, najdôstojnejšie v celom kostole. Časový harmonogram tohto projektu do roku 2020.
Krása liturgie

-vybavíme kostol novým cibóriom - kalichom na úschovu najsvätejšej Sviatosti.

- Budeme pracovať na zvýšení kvality čítania, miništrovania, liturgického spevu, zariadenia sakristie, úschovy posvätných predmetov a pomôcok, a sviatostných matérií, ešte lepšie zapojiť farníkov do zodpovednosti za kostol, čistotu, krásu okolia, a Božieho domu.

Veriť - sláviť - žiť Eucharistiu.
Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...