2017. augusztus 28., hétfő

Uvedenie do úradu

3. septembra 2017  sa uskutoční uvedenie do úradu dekana-farára. Navštívi nás pán arcibiskup Mons. Ján Orosch z Trnavy. Srdečne vás pozývame na túto slávnosť, ktorá sa začína v nedeľu o 11:00 vo farskom kostole sv. Ladislava v Hurbanove.


Z mojej životnej cesty: 
 
Felirat hozzáadása

Attila  Józsa

Narodený: Šaľa, 06.apríla 1975 
Pokrstený: Veľká Mača,  19. apríla 1975
Pobirmovaný, Veľká Mača 08.októbra 1988

Vysvätený za kňaza: Bratislava Dóm Sv. Martina, 12.06.1999

Kňazská služba
Kaplán: Komárno, Šamorín 1999-2002
Administrátor farnosti: Gabčíkovo 2002-2009
Dekan-farár: Galanta 2009-2017

Iné služby:
Doktorát z katolíckej teológie   - 2009, PPKE Budapest, 
Asistent a odborný asistent:  na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 2001-2017
Obhajca zväzku: Arcidiecézny tribunál v Trnave od 2001,
Člen presbyterskej rady 2009-2011, a Zboru konzultorov 2009-2013

Pastorácia: síce nie som  veľmi šikovný organizátor, a som aj bojazlivým aj opatrným typom a nenasledujem vždy aktuálne cirkevné trendy a štýl, ale  rád sa venujem katechumenom, chorým, pastorácii rodín,  miništrantov, mladých - pastorácii na báze liturgie, a liturgickej spirituality,   

Používané jazyky: maďarský, slovenský, nemecký,  pasívne latinský a francúzsky

Záujmy:  gregoriánsky spev, organ,  latinský jazyk, mimoriadne forma rímskeho obradu,  malé sakrálne pamiatky,  história - medievistika, kodikológia,   príroda, záhrada, cyklistika, pešia túra-lesy a malé mestečká, 

2017. augusztus 27., vasárnap

Na pešej púti

 Cigléd, kaplnka,  2017:VIII.6
Milí farníci. V sobotu 26 augusta som sa zúčastnil na pešej púti na marianskej ceste. Úmyseľ putovania a modlitieb bol: za  požehnanie pre manželov , ktorí chcú mať deti.  Pešia púť bola tu na okolí: Strekov -Cigléd -Rúbaň-Sv.Mikuláš-Dvory nad Žitavou. Počas púte som objavil aj krásu regiónu a mohol pozamýšľať nad mnohými  myšlienkami. Prinášam Vám pár fotiek z cesty: Attila farár  


Kríž na Cigléde

Dvor. Mkuláš
Pútnici na ceste

Príchod -Dvory na Žitavou

2017. augusztus 17., csütörtök

ČOO-Ako sa koná duchovná starostlivosť o seniorov a chorých v Hurbanove.

Milí farníci, pozorujem, že mladá a stredná generácia našich veriacich pomerne málo času sa zdržiava  doma. Mnohí študujú a pracujú v  rôznych mestách. Mnohí sú v zahraničí, cestujú  veľa, domov prichádzajú len z času načas.  Aj mnohí ľudia, ktorí  sa zdržiavajú v Hurbanove, veľa pracujú. Zaiste v každých okolnostiach, aj v aktívnom veku života máme nájsť  príležitosti starostlivosti o svoj duchovný život. Nezabudnúť na Pána, na modlitbu,  na pokánie, a život v milosti a na dobré skutky.

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho"

Mnohí farníci,  ktorí sú  doma, naši seniori a chorí, radi by prišli do kostola, ale možno bývajú ďaleko od kostola, zdravotne nie sú na tom  najlepšie, nedostatok zdravia im prekáža v návšteve chrámu. Iní, žijú v domovoch dôchodcov, alebo v domovoch sociálnej starostlivosti, špecifikovaných inštitúciach.

POSKYTNÚŤ POMOC  V  NÁVŠTEVE KOSTOLA

- Pomôžme dostať sa naším seniorom do kostola. Možno práve členovia rodiny tak by vedeli preukázať svoju vďaku, pozornosť voči svojim starším členom, že ochotne, pravidelne zabezpečíme im  odvoz a sprevádzanie do kostola. Je to povzbudenie aj pre ostatných, keď vidia takúto pozornosť, službu lásky. 

KŇAZSKÁ SLUŽBA - PRIJATIE SVIATOSTÍ DOMA , v DOMOVOCH a NEMOCNICI

1.Veriaci ktorí túžia prijať Sviatosť Oltárnu častejšie, majú možnosť napr. mesačnom intervale aj vo svojom príbytku prijať kňazskú službu, Sviatosť Oltárnu. 

2. V Domove dôchodcov Magnólia každú druhú stredu o 10:00 je príležitosť osobne sa zúčastniť sa na obete svätej omše. 

3. V penzióne Smaragd  každú druhú sobotu o 10:00 je príležitosť v kaplnke mať účasť na svätej omši. 

V obidvoch zariadeniach je možnosť prijať  Sviatosť Oltárnu aj na izbe, tým, ktorí nemôžu opustiť svoje lôžko a izbu. 

Farský mobil v Hurbanove 0917 - 3350 - 300 - na tomto čísle môžete prosiť duchovnú službu. 

SLUžBA VERIACICH PRE CHORÝCH

Pri návšteve našich seniorov a chorých referujme im o živote
"Pane zostaň s nami lebo sa zvečerieva, a deň sa chíýi ku koncu"
farnosti a cirkvi. Môžeme im čítať zo sv. Písma, alebo z duchovnej literatúry alebo z katolíckych časopisov.  Možno spoločne modliť sa ruženec. Pomôžme im nastaviť katolícke programy v rádiu a televízii. Poďakujme im za ich modlitby a obety, ktoré prinášajú za nás,  za druhých. Vypočujme ich. Veľakrát majú v pamäti krásne spevy, dávne príbehy, vedomosť o mnohých členoch rodiny a udalostiach života rodiny. 


2017. augusztus 15., kedd

ČOO - Kedy sa môžem vyspovedať v Hurbanove?

Oltár sv. Kríža v Hurbanove
"Poďte ku mne všetci"-hovorí Pán
Kedy sa môžem vyspovedať v Hurbanove?

Milí farníci, aj táto otázka patrí k často opakovaným otázkam. Pod touto titulkou "ČOO???"  - budeme v budúcnosti prinášať krátke odpovede Vám. 

Príležitosť na sv. spoveď vo farskom kostole sv. Ladislava je pred sv. omšami. V polhodinovom intervale pred svätou omšou sme k dispozícii v spovednici kostola. Službu spovede -vysluhovania sviatosti zmierenia koná vždy kňaz, ktorý slúži sv. omšu. Táto príležitosť je aj cez týždeň, ale aj v nedeľu pred slovenskou sv. omšou, ktorá sa začína o  8:15.  Aktuálny omšový poriadok nájdete na linke: www.hurbanovo.fara.sk  pod titulkou  Oznamy. 
Spovednica vo farskom kostole v Hurbanove


Spovednica kostola je blízku k bočnému oltáru sv. Kríža, na ktorom sa nachádza Socha Božského Srdca Pána. Povzbudzujeme Vás k pravidelnej svätej spovedi. Nech to slúži pre duchovné dobro  a obnovu nášho života. Attila dekan-farárProjekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...