2017. szeptember 30., szombat

Na začiatku októbra

Hurbanovo, farský dvor na jeseň 2017


Milí farníci,

začína sa október, mesiac posvätného ruženca. Pozývame Vás na spoločnú modlitbu tejto vzácnej formy modlitbovej praxe Katolíckej cirkvi. Začiatok pol hodinu pred sv. omšami cez celý október.


V dušpastierskej činnosti v októbri dôrazne budeme sa venovať  spoznávaniu a návšteve našich seniorov a chorých.
Krásnu požhenanú, modlitbou posvätenú  jesennú dobu Vám praje
Attila dekan-farár Hurbanovo2017. szeptember 20., szerda

Komárňanské organové koncerty

Impozantný historický organ
 v kostole sv. Ondreja v Komárne
17. septembra v nedeľu večer sa uskutočnil prvý organový koncert v rámci tohtoročných KOmárňanských organových koncertov.  Na impozantnom historickom organe farského kostola sv. Ondreja v Komárne hral organový umelec z Maďarska  Szilárd Kovács, ktorý je organistom v katedrále Pécs (Päťkostolie).
Aj pre mňa bol veľký zážitok účasť na tomto koncerte. Neuveriteľné, že 15 km od Hurbanova máme tu takýto krásny chrám, a taký impozantný historický organ. Je to vzácna hodnota  nášho regiónu. Takúto atmosféru nemôžeme zažiť v žiadnom kostole Podunajského regiónu.

V tichu kostola, dokonca v prítomnosti Pána môžeme prijímať krásnu hudbu do srdca a pritom premýšľať nad minulosťou, prítomnosťou, v modliť sa v srdci k Pánovi.
.
Ďaľšie koncerty sa uskutočnia 08. októbra a 22. októbra 2017 vždy začiatkom 18:00. Odporúčam Vám tento krásny program v Komárne, v kostole sv. Ondreja apoštola. Attila dekan-farár Hurbanovo


2017. szeptember 15., péntek

10 rokov platnosti pápežského listu Summorum pontificum

Moment z klasickej formu sv. omše
Na sviatok Povýšenia sv. Kríža, 14. sept.m2017 uplynulo 10 rokov, že vstúpil do platnosti pápežský dokument  apoštolský list motu proprio Summorum Pontificum, kde bolo znova regulovaná možnosť  slávenia klasickej formy rímskeho obradu. Predtým sa totiž predpokladalo, že obnovená zjednodušená forma rímskeho obradu bude v budúcnosti výlučne používaná a o klasickú formu obradu už asi ďalej nebude záujem. V apoštolskom liste pápež dáva širšiu  možnosť sláveniu klasickej formy obradu. Dokument vyhlasuje, že klasická forma nikdy nebola zrušená, ani zakázaná. Ukazuje jej vzácne miesto a hodnotu v cirkevných dejinách, živote svätých a cirkvi. 

Vďačnosťou k Božej prozreteľnosti

Pozdvihovanie kalicha
Z príležitosti 10. výročia tohto dokumentu  ďakujem Božej prozreteľnosti, že prostredníctvom tohto pápežského dokumentu povolila, aby tento veľký poklad katolíckej kresťanskej viery - klasická forma obradu nezanikla, ale naďalej mohla obohatiť, budovať cirkev, a rozdávať plody vykúpenia, a aby Cirkev mohla aj skrze túto formu bohoslužby preukázať Trojjedinému Bohu patričnú úctu, chválu a poklonu. 

Klasická forma na pútnickom mieste
Báč,  - 10.IX.2017
Od detstva som nosil v sebe túžbu po poznávaní obradov našej katolíckej cirkvi. V detstve som vedel len toľko najmä od veriacich našej farnosti,  že boholsužba vyzerala voľakedy ináč a pod. V sakristii ako miništrant každodenne som sa stretával latinskými knihami, predmetmi, ktoré už boli mimo používania ale patrili ku klasickej forme a z úcty ich vtedy ešte ich uchovávali v sakristii kostola. Obnovený obrad bol pre mňa už realitou, a je realitou aj dnešných časov, v tom žijem, to celebrujem, ale od o mňa stojí ďaleko zneváženie našej minulosti.  Poznanie predchádzajúcej praxe považujem za dôležité aj z hľadiska lásky k Cirkvi, aj z hľadiska kontinuity viery, z úcty ku vlastným koreňom.  Aj to vnímam, že slávenie a uskutočnenie obnovenej formy v praxi stojí ďaleko od toho, čo liturgické dokumenty prosia - aj na tomto poli potrebujem stále sa učiť, vylepšovať prax, byť náročným v slávení liturgie. Aj v tomto pomáha poznanie klasickej formy našej bohoslužby.  V desiate výročie popri svojom  vďakyvzdávaní želám celej našej Cirkvi  hojné  duchovné ovocie skrze  uskutočnenie pápežského dokumentu Summorum pontificum

Attila dekan-farár. 2017. szeptember 3., vasárnap

Uvedenie do úradu - Poďakovanie

Prinášanie obetných darov -03.IX.2017
Milí farníci,

dnes sa uskutočnilo installatio parochi - uvedenie do úradu farára. ďakujem Vám za účasť a spoločné slávenie, za  prípravu kostola,  upratovanie a prípravu  dobrôt tiež  pomoci a účasti na liturgických službách. Tiež ďakujem pani Primátorke za milé slová privítania.

Farníci na slávnosti 03.IX.2017
Síce nie som začiatočník v kňazskej službe, ale predsa sa cítim, ako malí prváci, ktorí zajtra nastupujú do školy - majú v sebe očakávania, aj radosť, zaiste aj určité neistoty a obavy. Ale  školy  už majú svoje skúsenosti a metódy, ako ich voviesť do novej etapy života, a môžeme sa spoľahnúť na tieto skúsenosti.  V cirkvi už máme hojne skúsenosti z našich dejín, skúsenosť aj o Božej vernosti, skúsenosť znovuzrodenia, skúsenosti s ľudskými slabosťami ale aj  s Božími darmi.

Dnešný obrad bol pre mňa veľkým povzbudením. Prítomnosť nášho pána arcibiskupa, jeho slová, obnovenie kňazských sľubov, vyznanie viery, symboly liturgie - všetko naznačujú  akým štýlom, akým obsahom má žiť a pracovať kňaz. Uvedomujem si potrebu učenlivosti a otvorenosti voči Duchu Svätému, potrebu spolupráce a vnútornej jednoty s Cirkvou. Dúfam v pomoc a milosť Pána.

Dekan-farár,  Pán Arcibiskup,  Pani Primátorka,  Pán Biskupský Vikár
Na záver  prijmite pár snímok z dnešnej slávnosti. S vďakou:  Attila J. inštalovaný
dekan-farár Hurbanovo


Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...