2019. július 12., péntek

Reštaurovanie a požehnanie oltárneho obrazu

Oltárny obraz sv. Ladislava, Stará Ďala 1837
Foto: TN, jún 2019
V roku Pána 2018 bol zreštaurovaný oltárny obraz sv. Ladislava. Obraz je olejomaľba z roku 1837. Nachádza sa vo farskom kostole sv. Ladislava v Starej Dali (dnešné Hurbanovo). Odborné práce vykonal reštaurátorský ateliér Mgr. Františka Šmigrovského. Obraz bol požehnaný v odpôutovú nedeľu v roku Pána 2019.
Práce reštaurovanie boli uskutočnené z milodarov farníkov a finančnou podporou Mesta Hurbanovo (2018).

Reštaurovanie hlavného oltára

Dňa 15. augusta 2019 sme navštívili reštaurátorskú dielňu a oboznámili sme sa stavom prác reštaurovania hlavného oltára. Ukončenie prác je n...